Sağlık Sektöründe Kadına Yönelik Şiddet

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre şiddet; fiziksel bir gücün veya baskının kasıtlı olarak bireyin kendisine, başka birine, bir gruba veya topluma yöneltilmesi ve bunun sonucunda yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, gelişim bozukluğu veya yoksunluk durumunun ortaya çıkması ya da ortaya çıkma olasılığının yüksek olmasına neden olacak şekilde kullanılmasıdır.  Bugün şiddeti, fiziksel, sözlü duygusal-psikolojik, cinsel, ekonomik ve dijital olmak üzere 5 ayrı başlığa ayırabiliriz. Şiddete en çok maruz kalan gruplardan birisi olan kadınlarda en sık karşılaşılan psikolojik sorun ise Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)’dur.

Üzerinden 7-8 yıl geçmiş olmasına rağmen ülkemizde kapsamlı araştırma yapılmamaktadır. Elimizdeki 2014 TÜİK verilerine göre %35,5 fiziksel, %12 cinsel, %37,5 fiziksel ve cinsel uygulanan kadına yönelik şiddet aile içinin yanı sıra çalışma hayatında da gözlemlenmekte.

Avrupa Çalışma Anketi’ne göre bütün çalışanların %5’i işyerinde yıldırma ve taciz davranışına maruz kalmakta, buna en çok maruz kalanlar ise %8 oranıyla sağlık çalışanlarıdır. Hasta ve hasta yakınları için çoğu zaman stres kaynağı olan hastane ortamında şiddet, tüm sağlık sistemlerinin sorunu ve halk sağlığı alanının giderek daha fazla ilgi çeken alanlarından olmuştur. Şiddetin anlaşılması ve müdahale edilebilmesi noktasında önemli bir konumu olan sağlık çalışanları da pek çok kez şiddetin ana hedefi haline gelmektedir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kaynağı çok çeşitlilik gösterebilmektedir. Bireysel faktörler şiddetin oluşmasında rol oynayabilir. Uyuşturucu madde kullanımı fazla olan bireylerde kadın sağlık çalışanına yönelik şiddet artmaktadır. Hastanenin fiziki koşullarının ve personelinin yetersizliği de şiddeti artıran faktörler arasındadır. Sağlık çalışanlarına yönelik bireysel düzeydeki etkileri; yaralanma, motivasyon kaybı, tükenmişlik, post travmatik stres bozukluğudur. Sağlık çalışanlarına yönelik kurumsal düzeydeki etkisi ise iş gücü kaybına neden olmasıdır.

 

 

KAYNAKLAR:

Aytaç, S. & Dursun, S. (2013). ÇALIŞMA HAYATINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA . Journal of Istanbul University Law Faculty , 71 (1) , 67-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iuhfm/issue/9188/115156

Yıldız, M. S. (2019). TÜRKİYE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET: ANKARA İLİNDE ARAŞTIRMA . Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi , 22 (1) , 135-156 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hacettepesid/issue/43867/539729

Coşkun Us, N. & Erdem, R. (2018). Şiddet ve Sağlık . Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 2 (1) , 16-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahievransaglik/issue/65351/1006872

 

Yorum Bırak