Nöropsikoloji Nedir?

Nöropsikoloji, bir yanda beyin, diğer yanda ‘zihin’ ve davranışsal kontrol arasındaki ilişkileri anlamayı amaçlar. İnsanoğlu bu konuyla her zaman ilgilense de nöropsikoloji bilimi nispeten gençtir. Geleneksel yaklaşımı, fokal beyin lezyonları ve psikolojik kusurlar arasındaki ilişkilerin incelenmesiydi ancak bugün nöropsikoloji, hem zihnin nasıl çalıştığını hem de beynin nasıl çalıştığını anlamak için rafine metodolojilere ve teorik çerçevelere sahiptir (Berlucchi, 2009).

 

Nöropsikolojinin Hedefleri

Nöral hasar mevcut olduğunda veya bilişsel değişiklikler gözlendiğinde, nöropsikolojik bir değerlendirme uygundur. Önde gelen nöropsikolog Arthur Benton (1975) nöropsikolojiyi en iyi şekilde “klinik gözlemi geliştirme işlevine hizmet eden [ve] klinik nörolojik değerlendirmeyle yakından ilişkili olan ve aslında klinik nörolojik gözlemin özel bir biçimi olarak kabul edilebilen bir iyileştirme” olarak tanımlamıştır, (s. 68). Nöropsikolojik değerlendirme, nörolojik muayeneyi şu yollarla genişletmeyi amaçlar:  ayırıcı tanı ve prognoz için önemli bilgiler sağlayarak;  hastalık veya yaralanmanın bilişsel, duygusal ve davranışsal eksikliklerini belirlemek ve bunların ciddiyetini karakterize etmek;  etkili rehabilitasyon stratejilerini seçmek için test sonuçlarını kullanarak tedaviye rehberlik etme, bakım düzeyi kararları için fonksiyonel kapasite ve karar verme yeteneklerini belirleme, araba kullanma ve çalışma kapasitesi, ilacın bilişsel yan etkilerini değerlendirme ve tespit etme gibi müdahale ve fonksiyonel ihtiyaçlar. Cerrahi prosedürler için adaylık ve zaman içinde bilişsel değişiklikleri ve tedavi etkinliğini izlemek. Nöropsikolojik değerlendirme adli ortamlarda ve sinirbilim araştırmalarında da sıklıkla kullanılmaktadır ancak bu konularla ilgili tartışma bu bölümün klinik odağının ötesindedir. (Joseph Jankovic MD, in Bradley and Daroff’s Neurology in Clinical Practice, 2022)

 

1970’lerde ve 1980’lerde nörogörüntülemenin ortaya çıkmasından önce, nöropsikolojinin ana hedeflerinden biri lezyon lokalizasyonuydu. Günümüzde nöropsikoloji, lezyonların belirgin olmadığı veya net biyobelirteçlerin olmadığı durumlarda ayırıcı tanıya doğru kaymıştır. Örneğin, nöropsikologlar çeşitli demansların erken teşhisine yardımcı olur çünkü bunlar öncelikle açık bilişsel gerilemeler ve davranış bozuklukları paternlerine dayanarak teşhis edilirler. Nöropsikolojik testler, bilişsel işlevi etkileyebilen veya depresyon demansı veya somatoform bozukluklar gibi nörobilişsel hastalık gibi görünen “nörolojik olmayan” durumların teşhisi için de yararlıdır. Abartılı ve üretilmiş semptomlar, tek başına ve gömülü semptom ve performans geçerliliği ölçümlerinin kullanılmasıyla da açıkça tanımlanabilir.

 

Nöropsikolojinin bir diğer amacı, bilişsel eksiklikleri ve bunların ciddiyetini doğru bir şekilde tanımlamaktır. Bilişsel işlev bozukluğunun nedeni açık olduğunda (örneğin, travmatik beyin hasarı) veya görüntülemede lezyonlar belirgin olduğunda bile, sinirsel hasarın bilişsel ve davranışsal belirtileri heterojen olabilir. Semptom başlangıcı, etiyoloji ve hasta özellikleri arasındaki etkileşim, bilişsel eksikliklerde çok çeşitli bireysel değişkenliklerle sonuçlanır. Örneğin, inme ve tümör hastalarının nöropsikolojik profilleri, lezyon konumu için eşleştirmeden sonra bile çok farklı olabilir. Hastalar arasında değişen derecelerde hastalık ilerlemesi potansiyeli göz önüne alındığında, tekrarlanan nöropsikolojik değerlendirmeler, nörodejeneratif hastalıkların zaman içindeki düşüşünü izlemek için de yararlıdır.

 

TARİHÇE VE TANIMLAR

 

Nöropsikoloji, beyin-davranış ilişkilerini inceleyen psikolojinin alt uzmanlığıdır. Nöropsikoloji, deneysel nöropsikolojiyi, insan olmayanlarda beyin-davranış ilişkilerinin incelenmesini; bilişsel nöropsikoloji, insanlarda normal bilişin incelenmesi; davranışsal nöropsikoloji, davranış teorisi ve nöropsikolojik ilkelerin harmanlanması ve klinik nöropsikoloji, insanlarda beyin-davranış ilişkilerinin incelenmesi. Bir doktor bir hasta için nöropsikolojik test talep ettiğinde, muhtemelen bir klinik nöropsikolog değerlendirmeyi sağlayacaktır.

 

Çoğu eyalette, klinik nöropsikologlar klinik psikolog olarak lisanslıdır ve nöropsikoloji alanında (doktora öncesi ve sonrası) özel eğitime sahiptir. Klinik nöropsikologların ana rolü, bilinen veya şüphelenilen beyin hasarı olan kişilerde bilişsel işlevin değerlendirilmesidir. Bilişsel işlevler, bireyin hem dış hem de iç uyaranları algıladığı süreçler olarak kavramsallaştırılabilir; ilgili uyaranları seçer ve uygun olmayan uyaranları engeller; bilgileri kaydeder, saklar ve geri çağırır; uyaranlar arasında ilişkiler kurar ve bir hedefin peşindeki bilgiyi manipüle eder ve açık davranışın ifadesi yoluyla bilgi verir. Klinik nöropsikoloji, bu açık davranışların değerlendirilmesinin merkezi sinir sisteminin fonksiyonel bütünlüğü hakkında bilgi sağladığı öncülüne dayanır. Nöropsikoloji biliminin gelişimi Gall, Broca, James, Watson, Lashley, Goldstein, Halstead ve Luria’nın çalışmalarında bulunur. Frenolog Gall tarafından en açık şekilde gösterilen işlev modülleri: bu teoriye göre, kafatasındaki tümsekler tarafından yansıtılan belirli beyin bölgeleri, belirli davranışlarla ilişkilendirildi. Kısmen hasta vaka çalışmaları sayesinde işlevin yerelleştirilmesindeki gelişmelerle birlikte Broca, özellikle ifade edici dil işlevleri alanında dil işleme anlayışımızı geliştirdi. James ve Watson’ın genel olarak psikoloji ilkelerine ve özel olarak nöropsikolojiye katkıları, bilişsel işlev teorilerini desteklemek için ampirik verilere duyulan ihtiyaç ve bilimsel yöntemin psikolojik araştırmalara uygulanması konusunda artan bir duyarlılığa yol açtı. Lashley ve Goldstein’ın çalışmaları, nörolojik olarak sağlıklı ve nörolojik olarak hasar görmüş bireylerde beyin lokalizasyonu ve davranış arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasına yol açtı. Halstead ve Luria, farklı yöntemlerle, açık davranışların değerlendirilmesinin beyin hasarını doğrulukla belirlemek için kullanılabileceğini açıkça gösterdi.

Nöroanatomik yapılar ve davranış arasındaki ilişkinin mevcut anlayışı, frenolojinin kafatası temelli ilkelerini reddetmesine rağmen, bilişsel işlevin nöroanatomik alt katmanlarının keşfi, nöropsikolojinin ana hedefi olmaya devam etmektedir. Bilişsel işlevin hem belirli işlevlerin yerelleştirilmiş alanlarına hem de bilişe katkıda bulunan birden çok beyin alanı arasındaki yinelemeli bağlantılara bağlı olduğu varsayılmaktadır. Böyle karmaşık bir sistemi anlamak için nöropsikoloji, psikoloji, nöroloji, klinik sinirbilimler, psikiyatri, istatistik ve fizyoloji dahil olmak üzere çeşitli disiplinleri birleştiren bileşik bir çalışma alanıdır.

Klinik nöropsikolojinin rolü, beyin hasarının davranış üzerindeki etkilerini aydınlatmak ve bilişsel işlev üzerindeki genetik, gelişimsel, duygusal ve deneyimsel katkılar gibi diğer faktörlerin etkilerini açıklayabilmektir. Bu amaca ulaşmak için nöropsikologlar, davranış testleri kullanarak hastaların bilişsel işlevlerini değerlendirir. Nöropsikolojik değerlendirmeye yönelik iki ana yaklaşım tipik olarak klinisyenler tarafından kullanılır: standartlaştırılmış değerlendirme teknikleri ve bireysel performans ölçütlerinin normatif beklentilerle karşılaştırılmasıyla belirlenen nicel yaklaşım ve göreceli olarak standartlaştırılmış ölçüler kullanılarak bireysel performans özelliklerinin derinlemesine analiziyle tipikleştirilen nitel yaklaşım. Patognomonik belirtiler ortaya çıkarır. Bu iki yaklaşım yarı bağımsız olarak geliştirilmiş olsa da klinik nöropsikolojideki mevcut uygulamalar her ikisinin de yönlerini içermektedir. Nöropsikologlar test için hem nicel hem de nitel yaklaşımları kullanmakla kalmaz, aynı zamanda bilişsel işlevi çok boyutlu bir şekilde test ederler. Örneğin, bir biliş biçimi olan sözel belleğin değerlendirilmesi, hastalardan bir kelime listesini hatırlamaları istenerek değerlendirilebilir. Bununla birlikte, bu test yaklaşımı tek başına yetersizdir çünkü sözlü bellek, basitçe kelime listelerini hatırlamaktan daha karmaşıktır. Bu nedenle, sözlü belleğin değerlendirilmesi hem hemen hatırlama hem gecikmeli hatırlama hem de tanıma paradigmalarını kullanarak kelime listeleri, kelime çiftleri, cümleler ve kısa öyküler için hafızanın test edilmesini gerektirir. Böyle bir değerlendirme stratejisi, birden fazla süreç tarafından paylaşılabilen bilişsel yeteneklerdeki tamamen spesifik eksiklikleri analiz etmek için yeterli veri sağlar ve yetenek ve bozuklukların daha ince bir şekilde ayırt edilmesine olanak tanır.

 

Beyin-davranış ilişkileri hakkındaki bilgilerin karmaşıklığı ve derinliği, bunların tanımlanmasına ayrılmış çok sayıda ciltte yansıtılır. Bu bölüm, nöropsikolojik verilerin kullanımı ve yorumlanmasında uygulayıcılara yardımcı olmak amacıyla yetişkin klinik nöropsikolojisine genel bir bakış sunmaktadır. (Stebbins, 2007)

 

 

 

KAYNAKÇA

Glenn T. Stebbins, Textbook of Clinical Neurology (Third Edition), 2007

Berlucchi, Encyclopedia of Neuroscience, 2009

Joseph Jankovic MD, Bradley and Daroff’s Neurology in Clinical Practice, 2022

Aba Psikoloji, Nöroloji Nedir?, https://abapsikoloji.com/noropsikoloji/

 

Yorum Bırak